KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI

CONTOH MENULIS PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN
(PENULIS IALAH PEMBENTANG KAJIAN TINDAKAN PERINGKAT NEGERI TERENGGANU DAN WAKIL NEGERI TERENGGANU KE PERINGKAT KEBANGSAAN PADA TAHUN 2005 DI  HOTEL SWIS GARDEN,PAHANG)
1.0 TAJUK KAJIAN:
Meningkatkan kemahiran  membina ayat dasar Bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid Tingkatan 3 Qahar 7  berdasarkan kaedah binaan serta susunan subjek dan predikat dalam pola-pola ayat dasar.
2.0 NAMA PENYELIDIK/KUMPULAN:
En.Mohd.Hazli Bin Che Seman @ Che Othman.
(Penasihat: Pn.Siti Mukminah Bt. Dalimi)
3.0 NAMA SEKOLAH:
Sekolah Menengah Kebangsaan Badrul Alam Shah,24200 Kemasek, Kemaman,Terengganu Darul Iman.
4.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU:
Pelajar  tidak menguasai kemahiran 3M(membaca,menulis dan mengira) dari peringkat sekolah rendah lagi dan di bawa ke peringkat sekolah menengah. Justeru, pelajar sukar membina ayat dasar  ketika membuat latihan tatabahasa dan hal ini memberi impak terhadap kegramatisan ayat dalam karangan.
5.0 ISU/KEPRIHATINAN/FOKUS KAJIAN:
Kelemahan membina ayat dasar Bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid Tingkatan 3 Qahar 7.
6.0 OBJEKTIF KAJIAN:
6.1       Objektif Am
            Membantu meningkatkan kemahiran membina ayat dasar.
6.2              Objektif Khusus
6.2.1        Pelajar dapat membina ayat dasar dengan betul berdasarkan pola ayat dasar Bahasa  Melayu.
6.2.2         Pelajar dapat  mengenal pasti subjek dan predikat dalam pola ayat dasar.
6.2.3        Membantu guru memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar secara amnya dalam membina ayat dasar.
7.0 KUMPULAN SASARAN:
Pelajar 3 Qahar 7 merupakan pelajar lemah atau halus. Jumlah bilangan pelajar  yang dikaji dalam kelas ini ialah  24 orang.
8.0 TINDAKAN YANG  DICADANGKAN:
8.1       Pelaksanaan kajian
8.1.1   Tinjauan Masalah Dan Analisis Tinjauan Masalah
                     8.1.1.1 Pemerhatian
                        8.1.1.2 Temubual
                        8.1.1.3 Soal Selidik
8.2       Tindakan Yang Dijalankan
8.2.1    Menerangkan binaan ayat dasar berdasar contoh-contoh  pola ayat dasar.
8.2.2    .Memperbanyak latihan dan aktiviti seperti mengisi tempat kosong dalam   ayat sama ada di bahagian subjek atau predikat, guru memberi contoh ayat dan meminta pelajar melabel atau menggaris bahagian subjek dan predikat.Aktiviti  seterusnya ialah perluasan konstituen subjek dan predikat dengan menambah unsur keterangan pada kata dasarnya  dalam pola-pola ayat dasar.(Guru memandu aktiviti ini).Aktiviti terakhir sekali guru meminta pelajar membina  dua contoh  ayat dasar sendiri dari setiap pola ayat dasar,iaitu pola 1,pola 2,pola 3, dan pola 4.
8.3.      Penilaian Dan Refleksi Keseluruhan
            8.3.1.   Didapati tindakan yang dibuat adalah berkesan untuk pelajar     kelas lemah meningkatkan kemahiran membina ayat dasar.
8.3.2.   Diharapkan dengan kemahiran membina ayat dasar ini, akhirnya pelajar dapat membentuk atau membina ayat terbitan.(ayat transformasi)
8.3.3.   Tindakan seumpama ini boleh dicuba ke atas kelas lain yang menghadapi masalah yang sama.   
9.0              JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN:

 Bulan   Dan Tarikh
Bil
Aktiviti/Tugasan
Februari
Mac
April
1.
Kursus Kajian Tindakan Peringkat  Daerah
14.2.2005


2.
Memaklumkan Kajian Tindakan kepada guru pakar,membuat perbincangan dan meminta tunjuk ajar serta pandangannya untuk menyediakan kajian ini.

 16.2.2005


3.
Menyediakan dan menyerahkan proposal Kajian Tindakan
17.2.2005-28.2.2005


4.
Melaksana dan menjalankan Kajian Tindakan

1.3.2005-31.3.2005

5.
Meneruskan  pelaksanaan Kajian Tindakan pada bulan berikutnya dan menulis, menaip serta  menyemak laporan kajian.


1.4.2005-25.4.2005
6.
Menyerahkan laporan kajian


28.4.2005
10.0     KOS KAJIAN:
Bil
                Bahan
  Harga Seunit
 Jumlah
 1.
Kertas A4- 1 rim
1 x RM11.00
RM11.00
2.
Kertas Manilakad
5 x RM 0.70
RM 3.50
3.
Pen Marker
2 x RM3.50
RM 7.00
                                                                                                           RM21.50


CONTOH PELAPORAN PENULISAN INOVASI
(PENULIS IALAH  PEMENANG ANUGERAH GURU INOVASI 2010,
PERINGKAT DAERAH KEMAMAN,TERENGGANU )

ANUGERAH GURU INOVATIF 2010
PERINGKAT DAERAH KEMAMAN
                                                                                                                
MAKLUMAT BERKAITAN INOVASI
Calon-calon Anugerah Guru Inovatif 2010 hendaklah menyediakan satu penilaian yang mengandungi perkara-perkara berikut:
1.Kategori  Anugerah
Individu sekolah menengah.
2.Tajuk/Tema Inovasi
Meningkatkan  Kemahiran  Meringkas Karangan Dengan  Menggunakan Kaedah TIP
3.Sinopsis Inovasi
 Pelaksanaan program inovasi  Kaedah TIP ini  bertujuan untuk  meningkatkan kemahiran meringkas karangan. Fokus program inovasi kali ini  melibatkan para pelajar kelas Bestari,khususnya dalam meningkatkan penguasaan dan kemahiran menjawab kertas soalan bahagian A(i) Meringkas Karangan dan A(ii)Pemahaman Petikan. Justeru,Kaedah TIP diperkenalkan sebagai satu cara untuk memudahkan  pelajar mengenal pasti isi berdasarkan kehendak soalan.Sehubungan dengan itu, untuk membuktikan keberkesanan program ini, maka metodologi yang saya gunakan ialah ujian pra dan ujian post. Data-data markah pelajar dalam ujian pra (sebelum Kaedah TIP) dan OTI 1/ujian post (selepas Kaedah TIP) diguna pakai untuk membuat perbandingan akan impak kejayaan program ini.
4. Kumpulan Sasaran
Program inovasi ini melibatkan sebanyak 25 orang pelajar tingkatan 3 BESTARI MUMTAZ yang terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki dan 16 orang pelajar perempuan. Tetapi akhirnya kumpulan sasaran ini melibatkan 24 orang pelajar sahaja kerana seorang pelajar lelaki telah berpindah ke sekolah lain.
5.Latar Belakang
5.1. Kedudukan Sebelum Inovasi Dilaksanakan
Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Kertas peperiksaan ini terbahagi kepada dua iaitu kertas satu (soalan objektif) dan kertas dua (soalan subjektif yang jenis itemnya terbahagi kepada respons terhad dan respons terbuka). Jelas menunjukkan kertas dua memperuntukkan markah yang banyak kepada calon PMR. Namun,para pelajar dalam kelas 3 Bestari Mumtaz  tidak pandai membezakan isi utama, isi huraian dan contoh dalam menjawab bahagian ringkasan karangan.
5.2. Masalah-Masalah Yang Dihadapi
Pelajar kurang mahir mengenal pasti isi penting(idea utama) dan tidak dapat membezakannya dengan  huraian atau contoh. Masalah ini dikesan semasa latihan dalam kelas. Justeru,data diambil semasa ujian pra  iaitu sebelum program dan akan dibandingkan dengan keputusan OTI 1 nanti, iaitu keputusan selepas program. Semasa program ini dilakukan pelajar kurang berminat untuk menggunakan cara baru ini. Mereka lebih suka dengan kaedah biasa,iaitu  menggaris jawapan pada kertas soalan. Selain itu, mereka  tidak suka mengamalkan kaedah ini.
6.0 Objektif Inovasi
6.1. OBJEKTIF AM
6.1.1    Merupakan antidot  dan cara terakhir guru bagi
              memenuhi target   penskoran  markah untuk
              bahagian A (i)  iaitu 17  ke 19.
6.1.2        Untuk memberi pilihan kepada para pelajar
                untuk menggunakan berbagai kaedah atau
                teknik baru dalam mengenal pasti isi dalam meringkas karangan
6.2      OBJEKTIF KHAS
6.2.1        Pelajar dapat mengenal pasti isi penting.
6.2.2         Pelajar dapat mengkelaskan isi penting secara urutan serta dapat menggunakan perkataan sendiri tanpa mengubah maksud petikan.
7.  Tarikh Mula Dan Tarikh Siap Pelaksanaan
03.02.2008 hingga  30.04.2008.
8. Inovasi Yang Dilaksanakan
8.1.Bentuk Bahan
            Saya menggunakan kertas edaran (saiz A4) dan buku teks. 8.2.Pengendalian
n       Guru memberi dan membanyakkan latihan  meringkas karangan.Guru juga memberi dan membimbing pelajar dengan menerangkan serta menunjukkan contoh menggunakan Kaedah TIP.
n       Latihan  yang diberi  berdasarkan petikan dalam buku teks dan guru membina soalan berdasarkan petikan tersebut.
9. Bentuk Kejayaan
9.1. Ulasan Peningkatan Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Selepas Aktiviti Latihan Dijalankan
ANALISIS  PERBANDINGAN PENCAPAIAN BAHAGIAN A.i .
ANTARA UJIAN PRA  DENGAN OTI 1. (Bhg :A.i,kelas 3 BESTARI MUMTAZ)                                                               
  -Bilangan Pelajar mendapat 14 markah ke bawah,
    UP  7  /OTI 1   0  orang
- Bilangan Pelajar mendapat 15 ke 17 markah 
    UP  18  / OTI 1    2  orang
 -Bilangan Pelajar mendapat 18 ke 20 markah   
     UP  0 /  OTI 1  22 orang
     -Bilangan Pelajar mendapat target Penskoran dari 17 ke 19/20 markah ialah     3    orang     bagi UJIAN PRA dan     24    orang bagi OTI 1.  
         
9.2. Peningkatan Dalam Tahap Kepuasan Hati Guru/Pelajar
Saya rasa bersyukur kerana program inovasi atau modul Kaedah TIP berkenaan berjaya dilaksanakan walaupun menghadapai pelbagai kekangan. Bukan senang untuk menjalankan program  dan menjayakannya,terutama apabila inovasi atau modul yang dibuat ini melibatkan 24 orang pelajar yang pada mulanya lebih suka menggunakan cara lama. Selepas program ini didapati 24 orang atau 100% berjaya mencapai target perskoran markah daripada 17 ke 19 markah. Diharap keberkesanan program ini pula dapat dibuktikan sekali lagi melalui pencapaian pelajar dalam peperiksaan PMR 2008 yang sebenar,  Manakala bagi pelajar pula mereka berasa kaedah ini lebih mudah untuk membezakan ayat utama dengan ayat huraian dan dapat menukar kosa kata berdasarkan bantuan konteks.

9.3. Faedah-faedah Lain
i ) modul yang saya buat ini juga boleh digunakan oleh guru-guru lain untuk mengajar pelajar yang tidak menguasai kemahiran meringkas karangan.
ii) dapat meningkatkan peratus lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan awam.
10.Keterangan Lain Yang Berkaitan
Pencapaian Sebenar Bahasa Melayu Bagi Pelajar 3 Bestari Mumtaz dalam OTI Selepas Program Ini.
Graf 1: Pencapaian pelajar sebelum(UJIAN PRA) dan selepas Kaedah TIP ( OTI 1)


           Jadual 1 : Analisis Dalam Peratus

KELAS 3BM(%)
UJIAN PR A               OTI  1
BIL&MARKAH PELAJAR
    28                          0
14 markah ke bawah
    72                          8.33
15 ke 17 markah
    0                           100
18 ke 20 markah
   12                          100
Target penskoran 17 ke 19


PENGAKUAN CALON
Saya mengaku bahawa salinan kad pengenalan yang dihantar ( seperti ditunjukkan di atas ) mengiringi sinopsis projek yang dicalonkan oleh SEKOLAH
MENENGAH KEBANGSAAN BADRUL ALAM SHAH
Adalah  butiran kad pengenalan saya yang terkini.
  _______________________________
(MOHD HAZLI CHE SEMAN @ CHE OTHMAN )    Tarikh: 24 MEI 2010.

PENGAKUAN PENGETUA/GURU BESAR
_______________________
Tandatangan dan Cop